Venus (Blue Max) - Hiromi Ohata, Japan


© SLIS 2013